„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” pn.

„Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu 21.03.2019 r. Wójt Gminy Pępowo – Grzegorz Matuszak zawarł umowę z firmą ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY-CIESIELSTWO Piotr Nadolny, Grodzisko 66 B, 64-113 Osieczna reprezentowaną przez Piotra Nadolnego – właściciela firmy, na zadanie pn. „Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową”, które w szczególności obejmuje:

a) renowację zabytkowego wiatraka: wymianę skorodowanej mącznicy i fragmentu sztembra, impregnację wewnątrz, wymianę zewnętrznego szalunku ścian i pokrycia dachu wiatraka wraz z malowaniem impregnacyjnym zewnętrznym, odtworzenie skrzydeł i schodów z zadaszeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół wiatraka wraz z elementami małej architektury, nasadzeniami, utwardzeniem nawierzchni, montażem monitoringu i oświetleniem,

b) wykonanie stanicy rowerowej: roboty związane z budową wiaty o pow. 34,40 m2 oraz zagospodarowanie terenu wokół wiaty wraz z elementami małej architektury, nasadzeniami, utwardzeniem nawierzchni i oświetleniem.

 

Wiatrak wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.01.1957 r. pod nr rej. 595.

 

Termin zakończenia robót będących przedmiotem ww. umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2019 r., a wynagrodzenie kosztorysowe brutto wynosi 899 924,16 zł. Zgodnie z kosztorysem ofertowym wartości robót budowalnych kształtują się następująco:

wiatrak – 328 231,71 zł,

roboty związane z nawierzchniami – 238 435,59 zł,

instalacje elektryczne – 141 981,73 zł,

wiata – 81 492,19 zł,

nasadzenia – 61 935,94 zł,

elementy małej architektury – 47 847,00 zł,

Dofinansowanie wynosi: 310 305,00 złGaleria zdjęć: